Szakrendelések

Magánrendelések

 

Az Intézmény alapadatai

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

a 2011. évi CXII. törvény alapján

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Az intézmény hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Az intézmény neve: Batthyány Kázmér Szakkórház

Az intézmény székhelye, telephelye: 2870 Kisbér, Iskola utca 11

Telefon:+36 34 552-600

Telefax:+ 36 34 352-350

e-mail: titkarsag@kisberkorhaz.hu

honlap: www.kisberkorhaz.hu

 

 

1.2. Az intézmény szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

feltöltés alatt.

 

1.3. Az intézmény vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

feltöltés alatt.

 

Betegjogi képviselő

dr. Juhász Andrea

 

1.4. Az intézményen belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Elérhetőségi adatok:

 

Takács Tiborné

 

Cím: Kisbér, Iskola u. 11.

Postai címe: 2870 Kisbér, Iskola u. 11..

Telefon: +36 34 552-600

Telefax: + 36 34 352-350

e-mail: titkarsag@kisberkorhaz.hu

honlap: www.kisberkorhaz.hu

Ügyfélfogadási rend: munkanapokon 9-11 óra között

 

1.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége: nincs

 

1.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai: nincs

 

1.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: nincs

 

1.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai: nincs

 

1.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye: nincs

 

1.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: nincs

 

1.11. Az intézmény felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

 

Felügyeleti szerv, tulajdonos fenntartó: Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Főigazgató: Dr. Gondos Miklós

Elérhetőség:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Levelezési cím: 1525 Budapest 114. Pf.: 32.

Tel: (+361) 356-1522

Fax: (+361) 375-7253

e-mail: aeek@aeek.hu

honlap: www.aeek.hu

 

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Az intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

feltöltés alatt.

 

2.2 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven: nincs

 

2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai: nincs

 

2.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: nincs

 

2.5. Az intézmény által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

feltöltés alatt.

 

2.6. Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei: nincs

 

2.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: nincs

 

2.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza: nincs

 

2.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától: nincs

 

2.10. Az intézmény által közzétett hirdetmények, közlemények

feltöltés alatt.

 

2.11. Az intézmény által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

feltöltés alatt.

 

2.12. Az intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: nincs

 

2.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

feltöltés alatt.

 

2.14. Az intézmény tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

feltöltés alatt.

 

2.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás intézményre vonatkozó adatai

feltöltés alatt.

 

2.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: nincs

 

2.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:nincs

 

2.18. Az intézményre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

feltöltés alatt.

 

2.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével: nincs

 

2.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata: nincs

 

2.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen: nincs

 

2.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás: nincs

 

2.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése: nincs

 

2.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege: nincs

 

2.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére : nincs

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. Az intézmény éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

feltöltés alatt.

 

3.2. Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

feltöltés alatt.

 

3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond: nincs

 

3.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével:

feltöltés alatt.

 

3.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): nincs

 

3.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: nincs

 

3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

feltöltés alatt.

 

3.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

feltöltés alatt.

 

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1. Szervezetre, működésre vonatkozó adatok

1.1. Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Batthyány Kázmér Kórház Szervezeti és Működési Szabályzat

 

1.2. Intézményi várólista

nincs

 

1.3. Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi és ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokról, a nem közfinanszírozott ellátások díjáról valamint azok megfizetési módjáról

feltöltés alatt.

 

2. Tevékenységre, gazdálkodásra vonatkozó adatok

2.1. A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. évi törvény 31. § -ban meghatározott adatok

feltöltés alatt.

 

2.2. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések

nincs

 

2.3. Európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetén a nettó 100 millió forintot meghaladó szerződések

nincs.

 

EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA

1. Az Intézmény Alapító Okirata

feltöltés alatt.

2. Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

 

 

A 2020. évben azonosított új korona vírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzésel (COVID-19) megelőzésének és terápiájának kézikönyve. 2020. márc.25

 

A Z E G É S Z S É G Ü G Y I E L L Á T Á S O K

I G É N Y B E V É T E L I S Z A B Á L YA I

2 0 2 0 . J Ú L I U S 1 . N A P J Á T Ó L

 

Ösztöndíjprogram

 

Miniszteri köszöntő Semmelweis

Kutatás-fejlesztés és Innováció Magyarországon

 

Beutalási Rend

Eseti meghatalmazás

GDPR Tájékoztató levél

Adatkezelési tájékoztató

 

Szabályzatok:

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Anyag- és Eszközgazgdálkodási Beszerzési Szabályzat

Belső kontrollrendszer integrált kockázatkezelés

Beszerzések lebonyolításának szabályzata

Bizonylati rend

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és források leltárkészítési leltározási Szabályzata

Etikai Szabályzat

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének Szabályzata

Gazdasági Szervezet Ügyrendje

Gazdálkodási szabályzat

Gépjármű igénybevétele

Házirend

Informatikai biztonsági Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat

Kiküldetési Szabályzat

Kötelezettségvállalási Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat

Közbeszerzési Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat

Önköltségszámítási Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat

Pénzkezelési szabályzat

Reprezentációs Szabályzat

Szabályzat a Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének továbbá a kötelezően közéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Számviteli politika

Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

 

Telefon Használati Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat

Vagyonnyilatkozattételi Szabályzat

Válsághelyzeti terv

 

 

Gazdálkodási adatok

Számviteli információk:

Batthyány Kázmér Kórház 2013. évi mérleg

Batthyány Kázmér Kórház 2013. évi összesített pénzforgalmi jelentés

Batthyány Kázmér Kórház 2014. évi mérleg

Batthyány Kázmér Kórház 2015. évi mérleg I.

Batthyány Kázmér Kórház 2015. évi mérleg II.

Batthyány Kázmér Kórház 2015. évi létszám

Batthyány Kázmér Kórház 2016. évi mérleg I.

Batthyány Kázmér Kórház 2016. évi mérleg II.

Batthyány Kázmér Kórház 2016. évi létszám

Batthyány Kázmér Kórház 2016. évi költségvetés 4.

Batthyány Kázmér Kórház 2016. évi költségvetés 5.

Batthyány Kázmér Kórház 2016. évi költségvetés 6.

Batthyány Kázmér Kórház 2016. évi költségvetés 7.

Batthyány Kázmér Kórház 2016. évi 5 millió ft. feletti szerződések

Batthyány Kázmér Kórház 2017. évi költségvetesi beszámoló

Batthyány Kázmér Kórház 2018. évi költségvetési beszámoló

Batthyány Kázmér Kórház 2019. évi költségvetési beszámoló

Batthyány Kázmér Kórház Elemi költségvetés

Batthyány Kázmér Kórház Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév

 

 

Szerződések

Kollektív szerződés

Betegjogi képviselő

dr. Juhász Andrea

 

Dolgozói és vezetői nyilvános adatok

Frissítés alatt

 

Közbeszerzési információk