Az Intézmény alapadatai

kozadat.hu

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

a 2011. évi CXII. törvény alapján

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Az intézmény neve: Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház

Az intézmény székhelye, telephelye: 2870 Kisbér, Iskola utca 11.

Telefon:+36 34 552-600

Fax:+ 36 34 352-350

e-mail: titkarsag@kisberkorhaz.hu

honlap: www.kisberkorhaz.hu

1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti és Működési Szabályzat , Organogram

1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Elérhetőségek

Betegjogi képviselő:
dr. Borbély Emőke

A Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház elkötelezett a működésével összefüggésben felmerülő jogszabályt vagy belső szabályzatot, etikai normát, valamint integritást bármilyen formában sértő események megelőzésében, valamint az átlátható, elszámoltatható, szakmailag magas színvonalú, etikus, feddhetetlen működés mellett, a csalás és a korrupció felmerülésének megakadályozásában.

Az intézmény működését érintő szervezeti integritást sértő eseményekkel (integritás, korrupció vagy szabálytalanság) kapcsolatos bejelentések az integritás tanácsadó részére az alábbi elérhetőségeken és módokon tehetőek meg.

Elektronikusan: integritas@kisberkorhaz.hu e-mail címen
Levélben postai úton: Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház 2870 Kisbér, Iskola u. 11. (integritás tanácsadó részére címezve)
Személyesen: az integritás tanácsadóval időpont és helyszín előzetes egyeztetése mellet lehetséges
Telefonon: 06-34-552-600

A bejelentés megtételéhez javasolt a letölthető nyomtatvány alkalmazása:

Bejelentő Lap - Szervezeti integritást sértő esemény bejelentéséhez

1.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Elérhetőségi adatok:

Takács Tiborné
Cím: 2870 Kisbér, Iskola u. 11.
Postai címe: 2870 Kisbér, Iskola u. 11.
Telefon: +36 34 552-600
Fax: + 36 34 352-350
e-mail: titkarsag@kisberkorhaz.hu
honlap: www.kisberkorhaz.hu
Ügyfélfogadási rend: munkanapokon 9-11 óra között

1.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása: Nem releváns

1.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott: Nem releváns

1.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: Nem releváns

1.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai: Nem releváns

1.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye: Nem releváns

1.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: Nem releváns

1.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felügyeleti szerv, tulajdonos fenntartó: Országos Kórház Főigazgatóság  

Főigazgató: Dr. Révész János 

Elérhetőség:
Országos Kórház Főigazgatóság
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. Pf.: 32.
Tel: (+361) 356-1522
Fax: (+361) 375-7253
e-mail: okfo@okfo.gov.hu
honlap: www.okfo.hu

A tulajdonosi jog gyakorlója MNV Zrt.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat

Alapító Okirat

2.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven: Nem releváns

2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai: Nem releváns

2.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: Nem releváns

2.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Térítési díj szabályzat

2.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei: Nyilvántartások közzétételi listája

2.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: Nem releváns

2.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza: Nem releváns

2.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától: Nem releváns

2.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.

Álláslehetőség

Folyamatos álláshírdetések megjelentetése a Közszféra Állásportálján, Valamint az intézmény honlapján.

2.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk: Nem releváns

2.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: Nem releváns

2.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéröl.

2.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk: Nem releváns

2.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai : Nem releváns

2.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: Nem releváns

2.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: Nem releváns

2.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista:

Egyedi közzétételi lista

Betegszállító szolgáltatók neve, címe, elérhetősége:

Keleti Sanitas Kft.  9027 Győr, Hűtőház u.2.

Különös közzétételi lista

A különös közzétételi lista azokat az adatokat tartalmazza, amelyek közzétételét az egészségügyi ágazat számára ír elő jogszabály

A továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám a továbbképzést szervező megjelölésével. Az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzéke.

Intézeti Várólista elérése: Nem releváns

2.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével: Nem releváns

2.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata: Nem releváns

2.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen: Nem releváns

2.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás: Nem releváns

2.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése: Nem releváns

2.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege: Nem releváns

2.25.  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére: Nem releváns

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója:

Batthyány Kázmér Kórház 2013. évi mérleg

Batthyány Kázmér Kórház 2013. évi összesített pénzforgalmi jelentés

Batthyány Kázmér Kórház 2014. évi mérleg

Batthyány Kázmér Kórház 2015. évi mérleg I.

Batthyány Kázmér Kórház 2015. évi mérleg II.

Batthyány Kázmér Kórház 2016. évi mérleg I.

Batthyány Kázmér Kórház 2016. évi mérleg II.

Batthyány Kázmér Kórház 2016. évi költségvetés 4.

Batthyány Kázmér Kórház 2016. évi költségvetés 5.

Batthyány Kázmér Kórház 2016. évi költségvetés 6.

Batthyány Kázmér Kórház 2016. évi költségvetés 7.

Batthyány Kázmér Kórház 2017. évi költségvetesi beszámoló

Batthyány Kázmér Kórház 2018. évi költségvetési beszámoló

Batthyány Kázmér Kórház 2019. évi költségvetési beszámoló

Batthyány Kázmér Kórház 2020. évi költségvetési beszámoló

Batthyány Kázmér Kórház Elemi költségvetés

Batthyány Kázmér Kórház Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév

Batthyány Kázmér Kórház elemi költségvetés I. 2020.

Batthyány Kázmér Kórház elemi költségvetés II. 2020.

Batthyány Kázmér Kórház elemi költségvetés éves 2021.

Batthyány Kázmér Kórház Éves költségvetési beszámoló 2021.

Batthyány Kázmér Kórház elemi költségvetés éves 2022.

Batthyány Kázmér Kórház elemi költségvetés éves 2023.

Batthyány Kázmér Kórház Éves költségvetési beszámoló 2022.

Kisbéri Batthyány Kázmér Kórház elemi költségvetés éves 2024.

3.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

Foglalkoztatottak összlétszáma 142 fő, havi átlag nettó személyi juttatások 582 537,-Ft / fő / hó
Vezetők létszáma 7 fő, havi átlag nettó személyi juttatásaik 1 298 135,-Ft / hó

3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond: Nem releváns

3.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

3.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők:, pályázat eredménye)Nem releváns

3.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: Nem releváns

3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: Megtekinthető itt.

3.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) :

Közbeszerzések 2022 Közbeszerzési terv 2022 , Közbeszerzési terv 2023